Ústav letecké dopravy

V roce 2000 rozhodlo vedení Institutu dopravy při Fakultě strojní, VŠB - TU Ostrava, zastoupené svým tehdejším ředitelem prof. Stanislavem Antonickým, Dr.Sc., o rozšíření působnosti poskytování možností studia, a to v oblasti letecké dopravy.
Po projednání ve vedení Fakulty strojní, byla získána podpora pro daný záměr, a v roce 2001 bylo dohodnuto, že pro zabezpečení průběhu studia nových zaměření v oblasti letecké dopravy bude při Institutu dopravy Fakulty strojní VŠB TU Ostrava, zřízen nový ústav. Vedoucím tohoto nového, zatím projektu, se stal tehdejší ředitel ID prof. Stanislav Antonický.
Akreditace zaváděného nového studia na Ministerstvu školství v Praze byla úkolem pro vedení ID, a byla v průběhu roku 2001 dokončena. Toto umožnilo zahájení studia s prvními studenty v akademickém roce 2002/2003. Od roku 2002 se datuje vznik „Ústavu civilní letecké dopravy“ na Institutu dopravy Fakulty strojní VŠB - TU Ostrava, na základě návrhu Ing. Vladimíra Smrže, Ph.D.
V prvním pololetí roku 2002 byl dokončen proces schvalování „Úřadem civilního letectví ČR“ provedenými audity a vydány certifikáty organizací „FTO“ a „MTO“ při Institutu dopravy Fakulty strojní VŠB - TU Ostrava.
V dalších letech přibývali studenti a tak z počtu 12 studentů v akademickém roce 2002/2003 se jejich počet navýšil na 137 studentů v akademickém roce 2011/2012.
První absolventi bakalářského studia obhajovali svoje bakalářské práce v roce 2005 v počtu 10 studentů (4 piloti a 6 techniků). První inženýři oboru Dopravní technika a technologie obhajovali svoje diplomové práce v roce 2007 v počtu 3 současně s dalšími 8 absolventy bakalářského studia.
Od zahájení akademického roku 2014/2015 je Ústav letecké dopravy ÚLD přemístěn do nových prostor VŠB - TU Ostrava, které jsou situovány na 10. patře v budově A.