doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.

Doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. – v letech 1991 – 1993 studoval na Vysoké škole dopravy a spojov v Žiline obor „Prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy“, po rozpadu Československa přestoupil na nově založenou Dopravní fakultu Jana Pernera tehdejší Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích (dnes Univerzita Pardubice), kde v roce 1996 dostudoval a získal vysokoškolské vzdělání v oboru „Dopravní marketing, management a logistika“. V roce 2006 pod vedením prof. Ing. Jana Daňka, CSc. úspěšně ukončil na VŠB-Technické univerzitě Ostrava doktorské studium v oboru „Dopravní technika a technologie“. V roce 2016 se habilitoval na Českém vysokém učení technickém v Praze v oboru „Technologie a management v dopravě a telekomunikacích“.

V letech 1994 – 2005 pracoval u Českých drah, nejdříve v provozních funkcích v železniční stanici Ostrava hlavní nádraží, později, v letech 1998 – 2005 na tehdejším Obchodně-provozním ředitelství v Ostravě ve funkci systémového specialisty.

Na VŠB-Technické univerzitě Ostrava pedagogicky působí od roku 1998, v průběhu svého působení vyučoval předměty Technologie dopravy, Technologie přepravy, Kombinovaná přeprava, Teorie dopravy. V poslední době vyučuje předměty Kvantitativní metody organizace a řízení, Optimalizace dopravních procesů a Nekonvenční metody řešení optimalizačních problémů.

Odborně se specializuje především na problematiku dopravních technologií a aplikací metod operační analýzy v technologických procesech.

V roce 2007 v rámci programu Minerva absolvoval tříměsíční stáž na Katedre dopravných sietí Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline zaměřenou na matematické modelování a tvorbu systémů pro podporu rozhodování.

Od roku 2010 je členem Rady podprogramu „Udržitelný rozvoj dopravy“ koncipovaného v rámci programu ALFA, který je spravován Technologickou agenturou České republiky.

Related Post