Studium

Institut dopravy nabízí obory v rámci bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského stupně vysokoškolského studia. Institut dopravy zajišťuje v rámci bakalářského studia pedagogickou činnost v studijních programech Dopravní systémy a technika (nová akreditace) a Technologie letecké dopravy a ve studijních oborech Dopravní technika a technologie (dobíhající akreditace, pouze pro dostudování stávajících studentů) a Dopravní stroje a manipulace s materiálem. V rámci navazujícího magisterského studia Institut dopravy nabízí program Dopravní systémy a technika a obor Konstrukční a procesní inženýrství. V rámci doktorského studia je nabízen program Dopravní systémy (nová akreditace od akademického roku 2020/2021) a obor Dopravní a manipulační technika. Institut zajišťuje výuku a úzce spolupracuje s Fakultou hornicko-geologickou a Fakultou stavební.

Na základě studia teoretických i aplikovaných technických, technologických a ekonomických disciplín podpořených výukou předmětů zaměřených na informační technologie jsou absolventi schopni efektivně a s využitím výpočetní techniky plánovat a řídit dopravní a přepravní procesy a procesy související s provozem, údržbou a opravami dopravních prostředků. Procesy jsou schopni navrhovat a řídit při zohlednění všech rozhodujících faktorů, kterými jsou zejména bezpečnost a spolehlivost dopravních systémů a provozní specifika dopravních prostředků, se znalostí jejich ekonomické efektivnosti a dopadů na životní prostředí. K dalším kompetencím patří vybavení základními znalostmi o platné legislativě v oblasti dopravy a přepravy, v oblasti dopravních prostředků (vozidel, určených technických zařízeních apod.) a souvisejících normativních právních aktech. Absolventi se uplatní zejména na útvarech podniků veřejné kolejové, silniční a městské hromadné dopravy, jejichž předmětem činnosti je technologie a ekonomika provozu, v dopravně-inženýrských projekčních organizacích, v podnicích závodové dopravy a na odborech dopravy obcí a měst. Uplatnění najdou jak ve velkých státních i soukromých podnicích, tak i u středních a malých firem, které se zabývají dopravou a přepravou, zasílatelstvím a s tím souvisejícími činnostmi. Dále se uplatní v opravárenských podnicích a údržbářských provozech specializovaných na údržbu, opravy a zkoušení dopravních prostředků (stanice technické kontroly apod.). Po ukončení bakalářského studia mohou absolventi pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu v oboru „Dopravní systémy a technika“.

V akademickém roce 2020/2021 je naposled nabízen pro studenty 3. ročníku bakalářského studijního programu B2341 – Strojírenství studijní obor 2302R003 – Dopravní stroje a manipulace s materiálem.

Absolventi tohoto oboru po řadu let nacházeli uplatnění zejména jako konstruktéři, vedoucí konstrukce a výpočtáři, ale také jako pracovníci zajišťující montáž, provoz, údržbu, renovaci, měření a diagnostiku dopravních strojů a zařízení pro manipulaci s materiálem. Velmi důležité znalosti získávají absolventi z předmětů mechaniky, části strojů, konstrukce dopravních strojů, pružnosti a pevnosti, grafických předmětů (CAD apod.) a počítačových programů, aby byli schopni konstruovat jakákoli dopravní a manipulační zařízení. V rámci konstrukce byl kladen důraz na výpočty parametrů zařízení, funkční technická a dispoziční schémata, technické popisy (funkční popis) a ekonomická zhodnocení. Absolventi bakalářského oboru jsou velmi dobře připraveni na studium, navazujícího magisterského studia. Mohou však také pracovat i v příbuzných oborech, jako je logistika, různé výrobní provozy, přípravy a plánování výroby apod.

Studenti oboru jsou i letos naposled připravování na technické funkce v provozech a závodech, kde se nacházejí dopravní a manipulační zařízení, na funkci konstruktéra se zvláštním zaměřením na hlubinná nebo povrchová těžní, manipulační a dopravní zařízení. Jako budoucí technici získávají znalosti základních pojmů a výpočtů jednotlivých součástí dopravních strojů z předmětů Dopravní a manipulační zařízení, Technická diagnostika, Laboratorní měření v oboru, Základy logistiky, Jeřáby apod.

Od akademického roku 2021/2022 nabízíme pro stávající studenty 2. ročníku bakalářského studijního programu „Strojírenství“ studijní specializaci „S02 – Dopravní a procesní zařízení“.

Jako absolvent této specializace dokážeš konstrukčně navrhnout, vypracovat koncepci výpočtu poháněcí jednotky a provést kontrolu pohonu na rozběh třeba jeřábu, výtahu a dopravníků, a při dopravě zajistit správnou logistiku a bezpečnost.

Studenti specializace S02 budou připravováni na pozice techniků v provozech a závodech, kde se nacházejí technická manipulační zařízení, na funkci konstruktéra se zvláštním zaměřením na dopravní, zdvihací, manipulační, skladovací a procesní zařízení. Jako budoucí technici získávají absolventi specializace S02 znalosti z názvosloví, technologických a kapacitních výpočtů dílčích částí i celků dopravně-manipulačních strojů z předmětů Dopravní a manipulační zařízení, Jeřáby, Dopravníky, Logistika a konstrukčních řešení a návrhů dopravních a procesních zařízení. Absolventi nacházejí uplatnění nejčastěji jako konstruktéři, ale také jako pracovníci zajišťující montáž, provoz, údržbu a renovaci těchto zařízení.

Studijní program Technologie letecké dopravy si klade za cíl připravovat specialisty do oblasti letecké dopravy v maximálně širokém spektru, tzn. především do oblastí jako provoz, ekonomika a bezpečnost letecké dopravy, plánování a provádění letů, provozování letecké techniky nebo údržba letecké techniky. Studijní program obsahuje následující studijní obory:
1) Technologie údržby letecké techniky a 2)Technologie provozu letecké techniky. Studenti tohoto programu jsou v rámci studia připravováni tak, aby jeho absolventi byli schopni samostatného úsudku vždy s uvážením případných rizik, byli si vědomi své zodpovědnosti za bezpečnost letového provozu, byli připraveni se stále vzdělávat v neustále se měnícím prostředí a byli maximálně komunikativní v anglickém jazyce.

Po úspěšném absolvování bakalářského studia lze pokračovat ve studiu navazujících magisterských oborů, jejich přehled naleznete na této stránce dále.

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám

Aktuální okruhy otázek k jednotlivým předmětům státní závěrečné zkoušky pro bakalářské i navazující magisterské studium zajišťované Institutem dopravy naleznete v této sekci. Zveřejněné okruhy otázek jsou platné i v případě, že je u nich uveden jiný akademický rok než je ten aktuální. Uvedený akademický rok udává, kdy byly okruhy otázek naposledy změněny. Tučně zvýrazněné předměty státní závěrečné zkoušky odpovídají povinným předmětům.

Okruhy otázek pro bakalářské studium – Dopravní a procesní zařízení – garant prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.:

Okruhy otázek pro bakalářské studium – Dopravní systémy a technika – garantka doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.:

Okruhy otázek pro bakalářské studium – Dopravní technika a technologie (dobíhající akreditace) – garantka doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.:

Okruhy otázek pro bakalářské studium – Technologie údržby letecké techniky – garant doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.:

Okruhy otázek pro bakalářské studium – Technologie provozu letecké techniky – specializace Letecký provoz – garant doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.:

Okruhy otázek pro bakalářské studium – Technologie provozu letecké techniky – specializace Dopravní pilot – garant doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.:

Okruhy otázek pro navazující magisterský studijní program Dopravní systémy a technika – specializace Dopravní systémy – garantka doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.:

Okruhy otázek pro navazující magisterský studijní program Dopravní systémy a technika – specializace Dopravní technika – garantka doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.:

Okruhy otázek pro navazující magisterské studium – Dopravní stroje a manipulace s materiálem – garant doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.

Studijní plány

Studijní plány nabízených studijních programů v rámci bakalářského studia (určeno pro uchazeče o studium od akademického roku 2020/2021):

Studijní plány nabízených studijních oborů v rámci bakalářského studia (určeno pouze pro stávající studenty – dobíhající akreditace):


Studijní plány nabízených studijních programů v rámci navazujícího magisterského studia (určeno pro uchazeče o studium od akademického roku 2019/2020 – nové akreditace):

Studijní plány nabízených oborů v rámci navazujícího magisterského studia (určeno pro stávající studenty – dobíhající akreditace):


Studijní plány nabízených oborů v rámci doktorského studia:

Studijní materiály

Elektronické studijní materiály k celé řadě předmětů naleznete na stránkách projektu „Virtuální vzdělávání v dopravě„.

Informace pro studenty od jednotlivých pedagogů

Videa a animace pro podporu výuky