Institut dopravy nabízí obory v rámci bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského stupně vysokoškolského studia. Institut dopravy zajišťuje v rámci bakalářského studia pedagogickou činnost v studijním oboru Dopravní technika a technologie, Dopravní stroje a manipulace s materiálem, Technologie letecké dopravy, Technologie provozu letecké techniky a Technologie údržby letecké techniky. V rámci navazujícího magisterského studia Institut dopravy nabízí obory Dopravní technika a technologie a Konstrukční a procesní inženýrství. V rámci doktorského studia je nabízen obor Dopravní a manipulační technika. Institut zajišťuje výuku a úzce spolupracuje s Fakultou hornicko-geologickou a Fakultou stavební.

Na základě studia teoretických i aplikovaných technických, technologických a ekonomických disciplín podpořených výukou předmětů zaměřených na informační technologie jsou absolventi schopni efektivně a s využitím výpočetní techniky plánovat a řídit dopravní a přepravní procesy a procesy související s provozem, údržbou a opravami dopravních prostředků. Procesy jsou schopni navrhovat a řídit při zohlednění všech rozhodujících faktorů, kterými jsou zejména bezpečnost a spolehlivost dopravních systémů a provozní specifika dopravních prostředků, se znalostí jejich ekonomické efektivnosti a dopadů na životní prostředí. K dalším kompetencím patří vybavení základními znalostmi o platné legislativě v oblasti dopravy a přepravy, v oblasti dopravních prostředků (vozidel, určených technických zařízeních apod.) a souvisejících normativních právních aktech. Absolventi se uplatní zejména na útvarech podniků veřejné kolejové, silniční a městské hromadné dopravy, jejichž předmětem činnosti je technologie a ekonomika provozu, v dopravně-inženýrských projekčních organizacích, v podnicích závodové dopravy a na odborech dopravy obcí a měst. Uplatnění najdou jak ve velkých státních i soukromých podnicích, tak i u středních a malých firem, které se zabývají dopravou a přepravou, zasílatelstvím a s tím souvisejícími činnostmi. Dále se uplatní v opravárenských podnicích a údržbářských provozech specializovaných na údržbu, opravy a zkoušení dopravních prostředků (stanice technické kontroly apod.). Po ukončení bakalářského studia mohou absolventi pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu v oboru „Dopravní technika a technologie“.

Studenti oboru jsou připravování na technické funkce v provozech a závodech, kde se nacházejí dopravní a manipulační zařízení, na funkci konstruktéra se zvláštním zaměřením na hlubinná nebo povrchová těžní, manipulační a dopravní zařízení. Jako budoucí technici získávají znalosti základních pojmů a výpočtů jednotlivých součástí dopravních strojů z předmětů Dopravní a manipulační zařízení, Technická diagnostika, Laboratorní měření v oboru, Základy logistiky, Jeřáby apod. Absolventi nacházejí uplatnění nejčastěji jako konstruktéři, vedoucí konstrukce a výpočtáři, ale také jako pracovníci zajišťující montáž, provoz, údržbu, renovaci, měření a diagnostiku těchto zařízení. Velmi důležité znalosti získají absolventi z předmětů mechaniky, části strojů, konstrukce dopravních strojů, pružnosti a pevnosti, grafických předmětů (CAD apod.) a počítačových programů, aby byli schopni konstruovat jakákoli dopravní a manipulační zařízení. V rámci konstrukce je kladen důraz na výpočty parametrů zařízení, funkční technická a dispoziční schémata, technické popisy (funkční popis) a ekonomická zhodnocení. Absolventi bakalářského oboru jsou velmi dobře připraveni na studium, navazujícího magisterského studia. Mohou však také pracovat i v příbuzných oborech, jako je logistika, různé výrobní provozy, přípravy a plánování výroby apod.

Absolvent uvedeného oboru získá odpovídající vysokoškolské vzdělání a odbornou kvalifikaci v oblasti letecké dopravy v souladu s požadavky Zákona o vysokých školách a požadavky příslušných leteckých předpisů pro vykonávání především níže uvedených profesí: – letový dispečer v obchodní letecké dopravě (možnost získání licence uznávané v rámci EU) – specialista/manažer u provozovatele letecké dopravy, – specialista/manažer u provozovatele letiště – specialista/manažer u letecké výcvikové organizace – referent na příslušných leteckých úřadech (ÚCL, ÚZPLN).

Absolvent uvedeného oboru získá odpovídající vysokoškolské vzdělání a odbornou kvalifikaci v oblasti letecké dopravy v souladu s požadavky Zákona o vysokých školách a požadavky příslušných evropských leteckých předpisů pro vykonávání profese dopravního pilota. Získané licence a kvalifikace je možné využívat bez omezení v rámci celé EU.

Absolvent studijního oboru bude po splnění všech požadavků vyžadovaných aktuálními leteckými předpisy připraven ucházet se o profesi osvědčujícího personálu údržby letadel v obchodní letecké dopravě. V rámci studia tohoto oboru absolvent získá znalosti v rámci teoretického výcviku pro získání licence Osvědčujícího personálu pro kategorii B dle leteckého předpisu Part 66, která obnáší 2400 hod. teoretického a praktického výcviku. Cílem studia je především poskytnout studentům jak vysokoškolské vzdělání technického směru, tak současně teoretickou část základního výcviku pro získání kvalifikace osvědčujícího personálu údržby letadel v obchodní letecké dopravě. V případě získání této kvalifikace (tzn. po splnění všech požadavků vyžadovaných příslušnými leteckými předpisy) je možné tuto využít ve všech členských státech EU a v dalších státech sdružených v organizaci JAA.

Po úspěšném absolvování bakalářského studia lze pokračovat ve studiu navazujících magisterských oborů, jejich přehled naleznete na této stránce dále.

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám

Aktuální okruhy otázek k jednotlivým předmětům státní závěrečné zkoušky pro bakalářské i navazující magisterské studium zajišťované Institutem dopravy naleznete v této sekci. Zveřejněné okruhy otázek jsou platné i v případě, že je u nich uveden jiný akademický rok než je ten aktuální. Uvedený akademický rok udává, kdy byly okruhy otázek naposledy změněny. Tučně zvýrazněné předměty státní závěrečné zkoušky odpovídají povinným předmětům.

Okruhy otázek pro bakalářské studium – Dopravní stroje a manipulace s materiálem:

Okruhy otázek pro bakalářské studium – Dopravní technika a technologie:

Okruhy otázek pro bakalářské studium – Technologie údržby letecké techniky:

Okruhy otázek pro bakalářské studium – Technologie letecké dopravy:

Okruhy otázek pro bakalářské studium – Technologie provozu letecké dopravy:

Okruhy otázek pro navazující magisterské studium – Kolejová doprava

Okruhy otázek pro navazující magisterské studium – Silniční doprava

Okruhy otázek pro navazující magisterské studium – Technologie dopravy

Okruhy otázek pro navazující magisterské studium – Letecká doprava

Okruhy otázek pro navazující magisterské studium – Dopravní stroje a manipulace s materiálem

Studijní plány

Studijní plány nabízených oborů v rámci bakalářského studia:


Studijní plány nabízených oborů v rámci navazujícího magisterského studia:


Studijní plány nabízených oborů v rámci doktorského studia:

Studijní materiály

Elektronické studijní materiály k celé řadě předmětů naleznete na stránkách projektu „Virtuální vzdělávání v dopravě„.

Informace pro studenty od jednotlivých pedagogů

Videa a animace pro podporu výuky