Řešené projekty

Projekt TAČR, číslo TA02020948 - Vývoj nového typu kontinuálního dopravního zařízení, pásového dopravníku s krycím pásem, s ohledem na ochranu životního prostředí a snížení provozních nákladů

 
Abstrakt projektu:
TACR_1.jpgPodstatou projektu je výzkum a vývoj kontinuálně pracujícího dopravního zařízení - strmého (svislého) pásového dopravníku s krycím pásem, zaměřený na úsporu energetických a pořizovacích nákladů a omezení negativního vlivu na životní prostředí. Účelem je dodat na trh chybějící aplikaci zařízení, která umožní snížit znečištění ovzduší znemožněním styku částic, snížit zastavěnou plochu a omezit náklady na přepravu materiálu. Zařízení umožňuje zvýšit kritický úhel dopravy instalací krycího prvku.
 
Cíle projektu:
TACR_2.jpgBezprostředním účelem projektu je vyvinout a uvést na tuzemský i zahraniční trh novou aplikaci kontinuálně pracujícího dopravního zařízení umožňujícího přepravu sypkých materiálů při úhlech sklonu značně převyšujících dovolené úhly sklonu dopravy partikulárních hmot plynule pracujícími zařízeními klasické konstrukce. Strmý (svislý) pásový dopravník s krycím pásem nalezne uplatnění v rozdílných průmyslových odvětvích s ohledem na omezení provozních i pořizovacích nákladů a za výrazného zvýšení ochrany životního prostředí odstraněním prašnosti a izolací dopravovaných hmot od okolního prostředí.
 
TACR_3.jpgNaplnění cíle podprogramu "Snížení dopadů antropogenních vlivů na životní prostředí" je možno vysledovat v nové aplikaci způsobu vedení partikulárních hmot dopravní tratí manipulačního zařízení, kdy vlastní materiál je hermeticky uzavřen ve štěrbině vytvořené v prostoru mezi nosným a krycím dopravním pásem a takto výrazně zvyšuje ochranu okolního životního prostředí od prašnosti a izoluje dopravované hmoty od okolního prostředí.
 
Naplnění cíle "Zvýšení ekologické šetrnosti a zajištění vyšší ef. energetického využívání paliv" je zdůvodněno důsledkem vedení dopravované vrstvy materiálu štěrbinou mezi pásy a tím zamezení vratnému pohybu zrn po délce dopravní tratě vlivem zvýšení přítlaku a potažmo součinitele tření, čímž je možno podstatně zvýšit dovolený úhel sklonu dopravy v důsledku čehož je možno podstatně snížit zastavěnou plochu, zkrátit délku dopravy a tím energetické požadavky

Projekt TAČR, číslo TA03011271 – Aktivní bezpečnostní systém pro prostorovou lokalizaci objektů mezi kolejovými vozidly a před jejich čely

 
Potřebnost a aktuálnost projektu:
TACR_famfulik_1.pngZákladní strategickou orientací projektu je vyvinout aktivní systém pro zvýšení bezpečnosti provozu při rozjezdu, jízdě a přibližování kolejových vozidel. Programový projekt reaguje na požadavky nově zaváděných norem TSI-EU (oznámeno pod číslem K (2006) 3593) o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Provoz a řízení dopravy“ transevropského konvenčního železničního systému (2006/920/ES), naplňuje požadavky Směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství a Nařízení Komise ES č. 352/2009 o přijetí bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik.
Nově navrhovaný systém bude možné využít pro všechny typy hnacích kolejových vozidel, vozidel tramvajových, vozidel souprav metra, popř. jiných vozidel a jejich souprav, kde se mohou vyskytnout výše uvedená rizika a nebezpečí, jedná se tedy o multioborový projekt.
 
Účel projektu:
Účelem projektu je omezení rizika vzniku nehodových událostí a snížení rizika zranění nebo smrti osob pohybujících se v okolí vozidel. Účelem projektu je dále automatizovat TACR_famfulik_2.pngněkteré operace související s řízením vozidel a snížit tak riziko vzniku materiálních škod na vozidlech nebo ohrožení životního prostředí.
 
Cíl projektu:
Cílem projektu je vyvinout zařízení, které u provozovatelů kolejových vozidel podstatně zvýší bezpečnost provozu. Cílem projektu je vyvinout " Aktivní bezpečnostní systém pro prostorovou lokalizaci objektů mezi kolejovými vozidly a před jejich čely ". V řešení projektu je zastoupena i interdisciplinarita - výrobek bude díky stavebnicovému uspořádání charakteristický vícenásobným využitím v oblasti kolejových vozidel, tramvají a vozidel metra.
 
Personální zajištění projektu:
Ing. Jana Míková, Ph.D. - vedoucí řešitel projektu
doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. - Koordinátor projektu a odborný řešitel projektu

Virtuální vzdělávání v dopravě

 
VVVD_plakat.jpgProjekt je zaměřen na inovaci studijních programů v souladu s požadavky a potřebami na trhu práce prostřednictvím modularizace, rozšiřování nabídky kombinovaného a distančního studia, modernizace didaktických metod a inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují možnosti mezioborových studií.
 
Aktivity jsou podpořeny budováním kvalitních týmů. K tomuto účelu bude vybudován ucelený otevřený systém virtuálního vysokoškolského vzdělávání zaměřený na vzdělávací oblast Doprava. Jedná se v podstatě o systém založený na bázi využití interaktivního webového nástroje, pomocí něhož je možné setkávat se, komunikovat a spolupracovat bez osobní přítomnosti. Vše navíc bude podpořeno budováním videokonferenčního zařízení, elektronických systémů nutných k pro posílení distančního vzdělávání mezi univerzitami a jejími dislokovanými pracovišti.
practice_point.jpgCílem projektu Practice Point je vybudovat a prohloubit vazby mezi subjekty komerčního i nekomerčního charakteru a VŠB-TU Ostrava na základě spolupráce akademiků a studentů na jedné straně a odborných pracovníků partnerských subjektů na straně druhé prostřednictvím stáží, exkurzí, odborných přednášek a jiných společných aktivit.
Projekt_1.jpgProjekt nabízí řešení nedostatku odborníků v oblasti řízení letového provozu z důvodu zavedení nových technologií a postupů při řízení letového provozu - při optimalizaci letů, apod. Cílem je vychovat odborníky v této oblasti.
 
Projekt počítá s navázáním a rozvinutím spolupráce s tuzemskými a zahraničními společnostmi zabývající se problematikou řízení letového provozu, pořádáním odborných praxí našich studentů a stáží našich akademických pracovníků.

Svět vědy

 
Projekt SVĚT VĚDY je součástí široké skupiny aktivit popularizace vědy a výzkumu, které VŠB-TUO realizuje jak v rámci své činnosti, tak na platformě Svět techniky, která vznikla v roce 2008 v rámci přípravy projektu science centra.

Aktivity projektu na jedné straně systematicky pokrývají práci se žáky základních a středních škol, s vysokoškolskými studenty a s dalšími zájemci o vědu a výzkum. Na straně druhé je ve všech aktivitách zahrnuta práce s konkrétními pracovníky univerzity, kteří se prostřednictvím projektu učí dívat na svůj výzkum popularizačně.