Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií

Hlavním cílem projektu je implementace myšlenek vědy a výzkumu (VaV) do širokého povědomí a tím dosažení cílené systematické odborné vzdělávání studentů VŠ, akademických pracovníků VŠ, ostatních pracovníků VŠ a zájemců o VaV činnost na VŠ.

V rámci tohoto projektu proběhly aktivity související s posilněním vědomí vedoucí k samotné popularizaci vědního oboru – doprava v kontextu strojírenství. Nejsilnější stránkou projektu je zapojení se do pevnější struktury partnerů a koncepce mezipartnerského „Team -Building“ pro lepší propojení VaV se vzdělávacím procesem a přípravy budoucích erudovaných absolventů v oblasti VaV schopných týmové spolupráce po příchodu do praxe.

Žadatelem projektu je VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy ve spolupráci s Fakultou stavební a Centrem Nanotechnologií (VŠB-Technická univerzita Ostrava), partnerem projektu je Národní strojírenský klastr, o.s. (NSK, o.s.) a Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno (CDV, v.v.i.).

Projekt je koncipován do 11. vzdělávacích modulů realizovaných na VŠB-TU Ostrava Fakultě strojní, Fakultě stavební, Centrem nanotechnologií a Centrem dopravního výzkumu, v.v.i., Brno.

Zapojení a motivace cílové skupiny je realizováno v tomto projektu v rámci aktivní spolupráce v řešených problémech při realizaci samotného vzdělávání v rámci realizovaných kurzech-modulech. Dále pak řešení a otevírání nových otázek při řešení problémů při vzdělávání s ohledem na nejnovější poznatky VaV. Přínosem pro cílovou skupinu je především rozšíření znalostí a dovedností v rámci získávání poznatků v oblasti VaV a jejích provázanost s praxí.

Related Post