Tvorba doktorského studijního programu Dopravní systémy

Abstrakt projektu:

Projekt se bude zabývat přípravou nového výzkumně orientovaného doktorského studijního programu Dopravní systémy, pro který je na Fakultě strojní VŠB – TU Ostrava vytvořeno zázemí a to jak po stránce odborné, materiálně – technické tak i po stránce organizační. Doktorský studijní program Dopravní systémy bude mít multidisciplinární charakter a bude zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje poznatků pro potřeby efektivní, spolehlivé a bezpečné dopravy. Projekt bude realizován formou klíčových aktivit, jež jsou zaměřené na přípravu studijního programu, za podpory zapojení odborníků z praxe a zahraničí a dále za podpory zahraničních stáží akademických pracovníků a studentů.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je příprava a rozvoj nového výzkumně orientovaného doktorského studijního programu zaměřeného na projektování a provoz dopravních systémů. Dalším cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj prostřednictvím tohoto nového studijního programu, a to ve vazbě na strategii VŠ a priority RIS 3 strategie. Projekt si dále klade za cíle prohlubovat spolupráci Institutu dopravy se zahraničními univerzitními pracovišti a aplikační sférou, podporovat vyšší míru internacionalizace studia, a to jak umožněním výjezdů studentů a akademických pracovníků domovského pracoviště na zahraniční stáže, tak i podporou zapojení zahraničních pracovníků do příprav nově navrhovaného výzkumně orientovaného DSP. Dále si projekt klade za cíl podporovat vyšší míru spolupráce Institutu dopravy s praxí, a to jak účastí studentů doktorského studia na řešení výzkumných úkolů přímo na pracovištích firem, tak i účastí odborníků z praxe na přípravách DSP. Neméně významnými cíli projektu jsou také zvýšení intenzity spolupráce mezi pracovišti VŠB-TU Ostrava, a to jak při přípravách DSP, tak i v rámci uskutečňování DSP a potenciální rozšíření spektra výzkumných úkolů řešených na výzkumné infrastruktuře VŠB-TU Ostrava o společné úkoly multidisciplinárního charakteru.

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.016_018/0002590

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků Evropské unie.

Related Post