Projekt TH04010282 Implementace vyšších forem řízení pro zvýšení adaptability simulačního nástroje pro modelování dopravních uzlů

Cíle projektu:

Projekt navazuje na výsledky dosažené v rámci úspěšně vyřešeného projektu TA04031296 „Simulace a optimalizace interakce dopravních proudů v software Witness“. Stěžejním cílem navrhovaného projektu je pokračovat ve vědecko-výzkumných a vývojových aktivitách započatých v rámci výše uvedeného projektu vedoucích ke zvýšení adaptability dosažených výsledků v oblasti světelně řízených křižovatek a jejich soustav.

Podpůrnými cíli je pokračovat v prohlubování VaV aktivit všech účastníků projektu a zvýšit vzájemný transfer poznatků, čímž dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti obou subjektů se sídlem na území MS kraje.

Hlavním přínosem řešení je významné rozšíření spektra problémů vyskytujících se v reálném silničním provozu, na které lze nástroj na bázi metody prediktivní simulace aplikovat.

Related Post