Projekt TA03011271 Aktivní bezpečnostní systém pro prostorovou lokalizaci objektů mezi kolejovými vozidly a před jejich čely

Potřebnost a aktuálnost projektu:

Základní strategickou orientací projektu je vyvinout aktivní systém pro zvýšení bezpečnosti provozu při rozjezdu, jízdě a přibližování kolejových vozidel. Programový projekt reaguje na požadavky nově zaváděných norem TSI-EU (oznámeno pod číslem K (2006) 3593) o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Provoz a řízení dopravy“ transevropského konvenčního železničního systému (2006/920/ES), naplňuje požadavky Směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství a Nařízení Komise ES č. 352/2009 o přijetí bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik.

Nově navrhovaný systém bude možné využít pro všechny typy hnacích kolejových vozidel, vozidel tramvajových, vozidel souprav metra, popř. jiných vozidel a jejich souprav, kde se mohou vyskytnout výše uvedená rizika a nebezpečí, jedná se tedy o multioborový projekt.

Účel projektu:

Účelem projektu je omezení rizika vzniku nehodových událostí a snížení rizika zranění nebo smrti osob pohybujících se v okolí vozidel. Účelem projektu je dále automatizovat některé operace související s řízením vozidel a snížit tak riziko vzniku materiálních škod na vozidlech nebo ohrožení životního prostředí.

Cíl projektu:

Cílem projektu je vyvinout zařízení, které u provozovatelů kolejových vozidel podstatně zvýší bezpečnost provozu. Cílem projektu je vyvinout “ Aktivní bezpečnostní systém pro prostorovou lokalizaci objektů mezi kolejovými vozidly a před jejich čely „. V řešení projektu je zastoupena i interdisciplinarita – výrobek bude díky stavebnicovému uspořádání charakteristický vícenásobným využitím v oblasti kolejových vozidel, tramvají a vozidel metra.

Personální zajištění projektu:

Ing. Jana Míková, Ph.D. – vedoucí řešitel projektu

doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. – Koordinátor projektu a odborný řešitel projektu

Related Post