Projekt TA02020948 Vývoj nového typu kontinuálního dopravního zařízení, pásového dopravníku s krycím pásem, s ohledem na ochranu životního prostředí a snížení provozních nákladů

Abstrakt projektu:

Podstatou projektu je výzkum a vývoj kontinuálně pracujícího dopravního zařízení – strmého (svislého) pásového dopravníku s krycím pásem, zaměřený na úsporu energetických a pořizovacích nákladů a omezení negativního vlivu na životní prostředí. Účelem je dodat na trh chybějící aplikaci zařízení, která umožní snížit znečištění ovzduší znemožněním styku částic, snížit zastavěnou plochu a omezit náklady na přepravu materiálu. Zařízení umožňuje zvýšit kritický úhel dopravy instalací krycího prvku.

Cíle projektu:

Bezprostředním účelem projektu je vyvinout a uvést na tuzemský i zahraniční trh novou aplikaci kontinuálně pracujícího dopravního zařízení umožňujícího přepravu sypkých materiálů při úhlech sklonu značně převyšujících dovolené úhly sklonu dopravy partikulárních hmot plynule pracujícími zařízeními klasické konstrukce. Strmý (svislý) pásový dopravník s krycím pásem nalezne uplatnění v rozdílných průmyslových odvětvích s ohledem na omezení provozních i pořizovacích nákladů a za výrazného zvýšení ochrany životního prostředí odstraněním prašnosti a izolací dopravovaných hmot od okolního prostředí.

Naplnění cíle podprogramu „Snížení dopadů antropogenních vlivů na životní prostředí“ je možno vysledovat v nové aplikaci způsobu vedení partikulárních hmot dopravní tratí manipulačního zařízení, kdy vlastní materiál je hermeticky uzavřen ve štěrbině vytvořené v prostoru mezi nosným a krycím dopravním pásem a takto výrazně zvyšuje ochranu okolního životního prostředí od prašnosti a izoluje dopravované hmoty od okolního prostředí.

Naplnění cíle „Zvýšení ekologické šetrnosti a zajištění vyšší ef. energetického využívání paliv“ je zdůvodněno důsledkem vedení dopravované vrstvy materiálu štěrbinou mezi pásy a tím zamezení vratnému pohybu zrn po délce dopravní tratě vlivem zvýšení přítlaku a potažmo součinitele tření, čímž je možno podstatně zvýšit dovolený úhel sklonu dopravy v důsledku čehož je možno podstatně snížit zastavěnou plochu, zkrátit délku dopravy a tím energetické požadavky

Related Post