V roce 2000 rozhodlo vedení Institutu dopravy při Fakultě strojní, VŠB – TU Ostrava, zastoupené svým tehdejším ředitelem prof. Stanislavem Antonickým, Dr.Sc., o rozšíření působnosti poskytování možností studia, a to v oblasti letecké dopravy.

Po projednání ve vedení Fakulty strojní, byla získána podpora pro daný záměr, a v roce 2001 bylo dohodnuto, že pro zabezpečení průběhu studia nových zaměření v oblasti letecké dopravy bude při Institutu dopravy Fakulty strojní VŠB TU Ostrava, zřízen nový ústav. Vedoucím tohoto nového, zatím projektu, se stal tehdejší ředitel ID prof. Stanislav Antonický.

Akreditace zaváděného nového studia na Ministerstvu školství v Praze byla úkolem pro vedení ID, a byla v průběhu roku 2001 dokončena. Toto umožnilo zahájení studia s prvními studenty v akademickém roce 2002/2003. Od roku 2002 se datuje vznik „Ústavu civilní letecké dopravy“ na Institutu dopravy Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava, na základě návrhu Ing. Vladimíra Smrže, Ph.D.

V prvním pololetí roku 2002 byl dokončen proces schvalování „Úřadem civilního letectví ČR“ provedenými audity a vydány certifikáty organizací „FTO“ a „MTO“ při Institutu dopravy Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava.

V dalších letech přibývali studenti a tak z počtu 12 studentů v akademickém roce 2002/2003 se jejich počet navýšil na 137 studentů v akademickém roce 2011/2012.

První absolventi bakalářského studia obhajovali svoje bakalářské práce v roce 2005 v počtu 10 studentů (4 piloti a 6 techniků). První inženýři oboru Dopravní technika a technologie obhajovali svoje diplomové práce v roce 2007 v počtu 3 současně s dalšími 8 absolventy bakalářského studia.

Od zahájení akademického roku 2014/2015 je Ústav letecké dopravy ÚLD přemístěn do nových prostor VŠB – TU Ostrava, které jsou situovány na 10. patře v budově A.

Personální obsazení Ústavu letecké dopravy

doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.

docent

Vedoucí Ústavu dopravní technologie
Vedoucí Ústavu letecké dopravy
Kancelář A 722
Telefon +420 597 32 4575

doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.

docentKancelář A 736
Telefon +420 597 32 5209

Ing. Martin Blatoň, Ph.D.

Odborný asistentKancelář A 722
Telefon +420 597 32 4575

Ing. Vojtěch Graf

odborný asistent


Tajemník Institutu dopravy
Kancelář A 722
Telefon +420 597 32 5754

Ing. Lenka Kontriková

Odborný asistentKancelář A 1046
Telefon +420 597 32 1765

Josef Hranický

lektorKancelář A 1035
Telefon +420 597 32 1759

Ing. Michal Červinka, Ph.D.

Odborný asistentKancelář A 1035
Telefon +420 597 32 1759

prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.

ProfesorKancelář A 1035
Telefon +420 597 32 1759

Ing. Petr Friedl

Odborný asistentKancelář A 1035
Telefon +420 597 32 1759

Ing. Miroslav Frömel

Odborný asistentKancelář A 1035
Telefon +420 597 32 1759

Ing. Rostislav Horecký, Ph.D.

Odborný asistentKancelář A 1035
Telefon +420 597 32 1759

Ing. Jiří Hořínka

Odborný asistentKancelář A 1035
Telefon +420 597 32 1759

Ing. Rostislav Jiřičný

Odborný asistentKancelář A 1035
Telefon +420 597 32 1759

Mgr. Karel Szydlowski

Odborný asistentKancelář A 722
Telefon +420 597 32 4575

Ing. Pavol Špirko

Odborný asistentKancelář A 1035
Telefon +420 597 32 1759

prof. Ing. Miroslav Tvrdý, DrSc.

ProfesorKancelář A 1035
Telefon +420 597 32 1759

Informace pro uchazeče o bakalářské studium

Ústav letecké dopravy Institutu dopravy nabízí v současné době studentům fakulty strojní dva bakalářské studijní obory – studijní obor Technologie provozu letecké dopravy a studijní obor Technologie údržby letecké techniky. Prvně jmenovaný studijní obor se dále dělí na dvě specializace a to specializace Dopravní pilot a specializace Letecký provoz. Podrobnější informace k jednotlivým oborům a jejich specializacím jsou k dispozici ke stažení.

Informace pro uchazeče o navazující magisterské studium

Ústav letecké dopravy Institutu dopravy nabízí v navazujícím magisterském studiu v rámci oboru Dopravní technika a technologie specializaci Letecká doprava. Informace k této specializaci jsou k dispozici ke stažení.

Státní závěrečné zkoušky

Zde najdete aktuální znění okruhů otázek ke státní závěrečné zkoušce pro jednotlivé studijní obory v bakalářském i navazujícím magisterském studiu. Tučným písmem jsou zvýrazněny povinné předměty státní závěrečné zkoušky.

Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářský studijní obor Technologie letecké dopravy:

Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářský studijní obor Technologie údržby letecké techniky:

Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářský studijní obor Technologie provozu letecké techniky:

Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro navazující magisterský studijní obor Dopravní technika a technologie, specializace Letecká doprava:

Studijní opatření a pokyny

Za účelem bezproblémového průběhu procesu odevzdávání závěrečných prací ukládám všem studentům končících ročníků, kteří mají zájem přistoupit ke státním závěrečným zkouškám v červnovém termínu 2018, dodržet při odevzdávání závěrečných prací následující postup – viz Studijní opatření vedoucího Ústavu letecké dopravy č. 1/2018 – Odevzdávání závěrečných prací zpracovávaných v AR 2017/18.
Seznam témat bakalářských a diplomových prací vypsaných pro studenty Ústavu letecké dopravy pro akademický rok 2017/2018 naleznete zde – aktualizace ke dni 12. července 2017. Při přihlašování k vybranému tématu postupujte dle Studijního opatření vedoucího Ústavu letecké dopravy č. 4/2017 – Vypsání témat závěrečných prací pro akademický rok 2017/18.

Studijní opatření vedoucího Ústavu letecké dopravy č. 3/2017 – Výběr témat závěrečných prací pro akademický rok 2017/18.

Studijní opatření vedoucího Ústavu letecké dopravy č. 2/2017 – Odevzdávání závěrečných prací zpracovávaných v AR 2016/17.

Studijní opatření vedoucího Ústavu letecké dopravy č. 1/2017 – Předobhajoby závěrečných prací zpracovávaných v AR 2016/17.