Ústav dopravních a procesních zařízení (ÚDZ)

Ústav dopravních a procesních zařízení je orientován na oblast zdvihacích, dopravních, skladovacích a procesních systémů sypkých hmot, kusových materiálů či manipulačních jednotek. Mezi zájmové oblasti ÚDZ patří například výtahy, jeřáby, dopravníky, zásobníky, skladová logistika či projektování a konstruování dopravních a procesních zařízení.

Samostatnou kapitolu tvoří výzkum technologií dopravy a skladování sypkých hmot z pohledu měření a vyhodnocování mechanicko-fyzikálních vlastností (frikční, granulometrické a morfologické vlastnosti sypkých hmot) a jejich změn v průběhu výrobních, dopravních či skladovacích procesů, výzkum zákonitostí pohybu částic prostorem, tokové poruchy zásobníků, mezi které lze zařadit klenbování aj., režimy toku sypkých hmot, tlakové pulsace atd.

Součástí vědecké činnosti jsou projekty se zahraničními partnery a studijní pohyby našich studentů a vědeckých pracovníků především v zemích EU. Mezi partnerské university patří např. TU Braunschweig, TU Magdeburg, TU Friberg, Politechnika Śląska Gwilice a několik dalších. Vědecko-pedagogičtí pracovníci ÚDZ jsou členy řady národních a mezinárodních organizací, např. EFCE – European Federation of Chemical Engineering, TNK-100 Technicka normalizační komise, ČSMM-L Česká společnost pro manipulaci s materiálem a logistiku, ČSpSH – Česká společnost pro sypké hmoty a další.

Prezentace oboru

Ústav dopravních a procesních zařízení (ÚDZ) je garantem studijního oboru „DOPRAVNÍ STROJE A MANIPULACE S MATERIÁLEM“ v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu. Krátké seznámení s oborem je možno prostřednictvím prezentace oboru. Tuto prezentaci si můžete stáhnout ZDE včetně videa na snímku 6.

Ukázky závěrečných prací studentů oboru

Věda a výzkum ústavu

Výzkum realizace sklápění a vývoj řízení zdvihového mechanismu jeřábu derikového typu. Předmět výzkumu je zaměřen především na výzkum řízení pohonu zdvihového mechanismu jeřábu s ohledem na změnu polohy vyložení ramene výložníku u jeřábu derikového typu. Účelem výzkumu je docílit, aby dráha břemene při změně vyložení břemene, kterou zajišťuje výložník otočně uložený na horizontálním čepu, prostřednictvím sklápěcího mechanismu, byla při měnícím se vyložení přibližně vodorovná, čímž stavitelné výložníky standardně nedisponují. Vyložení se u nich mění občas, při změně pracovních podmínek a většinou při nezatíženém jeřábu. Výložník bývá nevyvážen a při jeho vztyčování se nezbytně hák zdvíhá do výše.

Podíl na manipulaci s materiály hraje v současné době v průmyslovém i energetickém odvětví klíčovou roli a náklady na ekologickou, a šetrnou k životnímu prostředí, přepravu jsou základní položkou výrobních podniků. S narůstající cenou energie i požadavků na snížení energetických nákladů na provoz zařízení a ochranu životního prostředí je tedy jednou z nezbytných priorit využívat nové principy zařízení, které výrazně omezí spotřebu elektrické energie, výrobní i provozní náklady a které má výrazný podíl na ochraně životního prostředí.

Podstatou je výzkum, vývoj, realizace a nabídka na spotřebitelský tuzemský i zahraniční trh kontinuálně pracujícího dopravního zařízení – pásového dopravníku strmého (svislého) s krycím pásem, zaměřený na úsporu energetických a pořizovacích nákladů s hlavním cílem omezení negativního dopadu na životní prostředí. Účelem je dodat na trh chybějící aplikaci zařízení, která umožní podstatně zamezit znečištění ovzduší znemožněním uniku prahových částic, omezení zastavěné plochy a snížení pořizovacích i provozních nákladů na přepravu materiálu.

Dopravní zařízení podstatně zvýší ochranu životního prostředí v důsledku zamezení prašnosti vlivem uzavření materiálu mezi dva pryžové pásy, jakož i znemožnění dotyku nerostných surovin s okolním prostředím při toku materiálu. Zařízení představuje zcela novou kvalitu a významnou technologickou inovaci (unikátní princip, umožňující podstatně zvýšit úhel sklonu dopravy materiálu), který je nemožno docílit běžnou konstrukcí známých kontinuálních dopravních a manipulačních zařízení využívajících jako nosného i tažného prvku klasického hladkého pryžového dopravního pásu).

Spolupráce ústavu s praxí v oblasti logistiky

Spolupráce ústavu s praxí v oblasti dopravních a manipulačních zařízení