Ústav dopravní techniky (ÚDTy)

Vědecko-výzkumná činnost Ústavu dopravní techniky je zaměřena na řešení problémů dynamiky jízdy dopravních prostředků, spolehlivosti dopravních prostředků a dopravních systémů, na řešení logistických systémů. Součástí ústavu dopravní techniky je také laboratoř kolejové dopravy a laboratoř silničních vozidel. Pracovníci ústavu se podílejí na řešení celé řady projektů v rámci operačního programu financovaných ze zdrojů EU a spolupráce s praxí (Škoda transportation Plzeň, Vagónka Vítkovice, MSV Elektronika, s.r.o. Studénka, TÜV SÜD, s.r.o., Drážní inspekce ČR, Policie České republiky). Spolupráce se rozvíjí také s akademickými pracovišti, zejména s Dopravní fakultou J. Pernera Univerzity Pardubice a dalšími vzdělávacími institucemi. Náplň činnosti ústavu je dále výchova studentů ve všech stupních vysokoškolského studia počínaje bakalářským až po doktorský stupeň v prezenční i kombinované formě. V oblasti pedagogické se pozornost soustředí na výuku technických disciplín souvisejících se stavbou a provozem silničních a kolejových dopravních prostředků. Důraz je také kladen na výuku informačních technologií.

Vybrané výstupy vědy a výzkumu

Certifikovaná metodika MD ČR, č. j.: 131/2012-520-TPV/2 ze dne 8. ledna 2013
Původci: Ing. Jaromír Široký, Ph.D., doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D., Ing. Jana Míková, Ph.D.
Funkční vzorek 064/24-10-2011­ F
Název: Řešení aktivní změny geometrie motocyklu
Původce: Ing. Jakub Šmiraus , Ing. Michal Richtář, Ing. Jana Míková Ph.D.
Užitný vzor č. 18593
Název:   Měřící vozík pro měření geometrie kolejové tratě
Prototyp
Název:   Měřící vozík pro měření geometrie kolejové tratě
Původce: Ing. Jan Famfulík, Ph.D., Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Patent P 303473: 2011-292 – realizovaný patent
Název:  Zavěšení předního kola jednostopého vozidla s aktivní změnou geometrie
Původce: Ing. Jakub Šmiraus , Ing. Michal Richtář, Ing. Jana Míková Ph.D.
Funkční vzorek 064/24-10-2011­ F
Název: Řešení aktivní změny geometrie  motocyklu
Původce: Ing. Jakub Šmiraus , Ing. Michal Richtář, Ing. Jana Míková Ph.D.
Užitný vzor UV 22413: 2011-24355
Název: Zavěšení předního kola jednostopého vozidla s aktivní změnou geometrie
Původce: Ing. Jakub Šmiraus , Ing. Michal Richtář, Ing. Jana Míková Ph.D.
Užitný vzor UV 21829: 2011-23776 – prodaná licence
Název:  Pískovací zařízení pro kolejová vozidla se spirálovým dopravníkem
Původce: Ing. Jan Famfulík, Ph.D., Ing. Jana Míková Ph.D., doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Užitný vzor UV 22158: 2011-23805
Název: Pohybový mechanizmus simulátoru vozidel
Původce: Ing. Jan Famfulík, Ph.D., Ing. Jana Míková Ph.D., Ing. et Ing. Michal Richtář
Užitný vzor UV 21250: 2010-22982
Název: Návěstní světlo kolejových vozidel tvořené LED diodami s možností přímé vizuální kontroly bezporuchového stavu LED diod
Původce: Ing. Jan Famfulík, Ph.D., Ing. Jana Míková Ph.D., Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Užitný vzor UV 21203: 2010-22983
Název: Lapač nečistot pro silniční vozidla se zábranou proti vytržení
Původce: Ing. Jan Famfulík, Ph.D., Ing. Jana Míková Ph.D., Ing. et Ing. Michal Richtář

RAMS a LCC

Vědeckovýzkumná a odborná činnost členů ústavu v oblasti RAMS a LCC:

 • Spolehlivost v systému řízení jakosti
 • Stanovení nákladů životního cyklu vozidel (LCC)
 • Postupy a metodika zvyšování spolehlivosti při návrhu vozidel
 • Návrh moderních údržbových systémů
 • Logistická podpora servisu vozidel

Kontakt:

doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. – vedoucí ústavu DT

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Institut dopravy

708 33 Ostrava – Poruba

T: 59 6994553

E-mail: jan.famfulík@vsb.cz

Účast na grantech a projektech v oblasti RAMS a LCC

Zaměstnanci ÚSTAVU byli řešiteli nebo spoluřešiteli následujících projektů:

 • Projekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program TANDEM, Projekt FT – TA4/036    s názvem „RAMS computer – Vývoj řídícího systému pro kolejová vozidla s garantovanými parametry RAMS“.
  • Zodpovědný řešitel: MSV Elektronika s.r.o., příjemce.
  • Zodpovědný řešitel: VŠB – TU Ostrava, FS, Ústav dopravní techniky.
 • Projekt: ESF, Operační program ŘLZ – program profese 2, CZ.04.1.03/4.2.15.2. ZÍSKÁVÁNÍ SPECIFICKÝCH ZNALOSTÍ V OBLASTI SPOLEHLIVOSTI A ŽIVOTNÍHO CYKLU LOKOMOTIV – specializovaný kurz.
 • Projekt: FD-K094 , Ministerstvo průmyslu a obchodu: Vývoj osobních kolejových vozidel a jejich uzlů se zaměřením na optimalizaci nákladů životního cyklu  – RAMS VYBRANÝCH VÝROBKŮ ČKD VAGONKA, A. S.
  • Zodpovědný řešitel:  ČKD Vagonka, a.s.
  • Zodpovědný řešitel: VŠB – TU Ostrava, FS, Ústav dopravní techniky.
 • Projekt: ČD, a.s., Praha, čís. ÚTR 02.(05) – úkol technického rozvoje ČD, a.s. – METODIKA A REALIZACE SPOLEHLIVOSTNÍ ÚDRŽBY.
  • Zodpovědný řešitel: VŠB – TU Ostrava, FS, Ústav dopravní techniky.
 • Projekt: Třinecké železárny, a.s. – STUDIE MOŽNOSTÍ OBNOVY LOKOMOTIVNÍHO PARKU NA VLEČCE SPOLEČNOSTI TŽ, A.S.

  • Zodpovědný řešitel: VŠB – TU Ostrava, FS, Ústav dopravní techniky.

Partneři ústavu v oblasti RAMS a LCC

Funkční bezpečnost

Vědeckovýzkumná a odborná činnost členů ústavu v oblasti FUNKČNÍ BEZPEČNOSTI

 • Problematika funkční bezpečnosti
  • Použitelnost ČSN EN 61508 – Funkční bezpečnost.
  • Funkční bezpečnost, bezpečností funkce, integrita bezpečnosti.
  • Management funkční bezpečnosti – požadavky a postupy.
  • Management rizik, analýza rizik, metody pro posuzování funkční bezpečnosti.
 • Metody posuzování funkční bezpečnosti
  • Metody analýzy rizik – metoda FMEA.
  • Metodika posuzování funkční bezpečnosti – Diagram rizika.
  • Metody FTA a RBD.
  • Zkoušky spolehlivosti.
 • Realizace systému souvisejícího s bezpečností

  • Identifikace a analýza rizik spjatá s EUC a jeho řídicím systémem.
  • Určení přípustné úrovně pro každé identifikované riziko.
  • Určení pro každé nepřípustné riziko jeho potřebné zmenšení.
  • Stanovení úrovně integrity bezpečnosti (SIL).
  • Vytvoření bezpečnostních funkcí nutných ke splnění požadavků na bezpečnost.

Účast na grantech a projektech v oblasti FUNKČNÍ BEZPEČNOSTI

 • Projekt: TAČR, program  ALFA, Projekt – TA03031271, 2012 – 2015 s názvem „ Aktivní bezpečnostní systém pro prostorovou lokalizaci objektů mezi kolejovými vozidly a před jejich čely“.
  • Zodpovědný řešitel: MSV Elektronika s.r.o., příjemce.
  • Zodpovědný řešitel: VŠB – TU Ostrava, FS, Ústav dopravní techniky – Ing. Jana Míková, Ph.D.
 • Projekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program TANDEM, Projekt FT – TA4/036, 2007 – 2010    s názvem „RAMS computer – Vývoj řídícího systému pro kolejová vozidla s garantovanými parametry RAMS“.
  • Zodpovědný řešitel: MSV Elektronika s.r.o., příjemce.
  • Zodpovědný řešitel: VŠB – TU Ostrava, FS, Ústav dopravní techniky – doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
 • Projekt: : TÜV SÜD Czech, s.r.o, smlouva č. 342905, 2010 s názvem „ FUNKČNÍ BEZPEČNOST SYSTÉMŮ certifikovaná metodika“.
  • Zodpovědný řešitel: doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D., Ing. Jana Míková, Ph.D.
Partneři ústavu v oblasti FUNKČNÍ BEZPEČNOSTI

Úspěchy studentů

Ústav dopravní techniky je významnou součástí Institutu dopravy. Zajišťuje výuku odborných předmětů z oblasti dopravních prostředků (silničních i kolejových vozidel) a spolehlivosti dopravních systémů, jak v bakalářském stupni, tak v navazujícím studiu. Ústav je původcem mnoha patentů a inovativních řešení z oblasti dopravních prostředků. Zkušenosti a know-how zaměstnanců je doložena také spolupráci s praxí. Navázali jsme také spolupráci s jednou z nejvýznamnějších českých firem Škoda auto a.s., kdy v současné době absolvent Bakalářského studijního programu Dopravní technika a technologie a nyní student našeho navazujícího studijního programu Bc. Lukáš Horňáček má možnost 2 roky působit na stáži v továrním závodním teamu společnosti Škoda auto a.s. – Škoda Motorsport. Se stejným týmem, je také připravován projekt z oblasti teorie spolehlivosti a funkční bezpečnosti.

Jeden z mnoha našich úspěšných absolventů a nyní interní doktorand fakulty strojní je také Ing. Pavel Dresler, pro fanoušky motorsportu určitě známé jméno, jelikož má na svém kontě mnoho úspěchů jakožto spolujezdec v rallye. V současné době tvoří dvojici s Janem Kopeckým v závodním týmu automobilky škoda – Škoda Motorsport, kdy se v letošním roce stali Mistry České republiky, Mistry Střední Evropy a vicemistry Interkontinentální série IRC ve voze Škoda Fabia S2000.

 Zajímavosti je jistě také fakt, že Ing. Dresler zajišťuje pro Ústav dopravní techniky výuku v předmětech spalovací motory dopravních prostředků a vozidlové motory, kdy vede cvičení.  Fanoušky závodních vozů bude jistě také zajímat, že ústav dopravní techniky připravuje výuku nového předmětu, který v ČR nemá obdoby. Jedná se o předmět konstrukce závodních vozidel. V předmětu bychom studentům chtěli přiblížit v několika okruzích rozdíly a specifika použitá při konstrukci závodních automobilů a motocyklů. Jak z oblasti aerodynamiky, stavby karoserií a podvozků, spalovacích motorů, tak také z oblasti spolehlivosti.

Uplatnění absolventů

 • Konstruktéři a techničtí pracovníci výrobců silničních a železničních vozidel.
 • Technici provozu a údržby silničních a železničních vozidel.
 • Spolehlivostní inženýři.